Unioinvest fond
Akta
Obavjestenja
Uprava Fonda
Izvještaji sa skupština
Izvještaji
Izvještaji o poslovanju
Skupština fonda
POLAZNA > Unioinvest fond

Unioinvest fond

Zatvoreni investicioni fond ,,Unioinvest fond’’ a.d. Bijeljina spada u vrstu zatvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom čije je poslovanje, i druga pitanja od značaja za rad regulisana Zakonom o investicionim fondovima, te drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Investicioni cilj fonda i način ostvarivanja ciljeva fonda

Investicioni cilj fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok, putem ulaganja imovine fonda u akcije i obveznice, instrumente tržišta novca i novčane depozite, u skladu sa načelima sigurnosti i profitabilnosti.
Ovaj investicioni cilj će osigurati formiranje optimalne strukture portfelja fonda, pri čemu će se tokom ulaganja imovine fonda primjenjivati umjereni rizik.
Investicioni cilj fonda je i zadržavanje, odnosno ostvarivanje zadovoljavajućeg nivoa likvidnosti hartija od vrijednosti iz portfelja fonda, kako bi se redovno ispunjavale tekuće i planirane buduće obaveze.
Fond će politikom ulaganja mijenjati strukturu imovine, radi povećanja likvidne imovine u svome portfelju, da bi se obezbjedila zadovoljavajuća likvidnost zatvorenog investicionog fonda.

Ciljna struktura portfelja

Imovina fonda će se ulagati u:
1. akcije do 35,00% imovine fonda,
2. obveznice i trezorske zapise do 40,00% imovine fonda,
3. depozite i plasmane do 23,00% imovine Fonda,
4. gotovinu i gotovinske ekvivalente do 1,00% imovine fonda, i
5. potraživanja do 1,00% imovine fonda.

Faktori rizika

Ulaganje u fond predstavlja umjereno rizičan posao i zahtijeva preuzimanje određenih rizika.
Rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerovatnoća ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan.
Rizici specifični Fondu su: rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik), rizik promjene kursa (valutni rizik), kreditni rizik, rizik likvidnosti, rizik promjene poreskih propisa…
(opširnije o rizicima u Prospektu Fonda).

Opšti podaci:

• Naziv: Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ ad Bijeljina;
Skraćeni naziv: ZIF „Unioinvest fond“ ad Bijeljina;
Oznaka hartije: UNIP-R-A;
Podaci o registraciji kod KHOV RS: 01-UP-041-4170/07 od 28.09.2007. godine
Naziv registarskog suda: Okružni privredni sud u Bijeljini
• Broj i datum upisa: 080-0-Reg-07-000-806 od 13.12.2007. godine
• Broj registarskog uloška: 1-6338
• Iznos upisanog i upl. osnovnog kapitala: 2.258.232 KM
• Matični broj: 11031161
• Transakcioni račun: 555-001-00123914-28, Nova Banka a.d. Banja Luka;
• Devizni račun: 555-000-00240875-43, Nova Banka a.d. Banja Luka;
• Revizorska kuća: Control Review društvo za reviziju d.o.o. Banja Luka
• Depozitar: Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske a.d. Banja Luka;
• Godišnja naknada za upravljanje fondom: 2,7 % neto vrijednosti imovine Fonda;

• Upravljanje Fondom: Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Banja Luka.
• Informacije za kontakt:
Adresa sjedišta Društva: Gavrila Principa br.11., 76 300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH;
Telefon: +387 55 208 131; +387 55 206 021
Fax: +387 51 208 131;
E-mail: [email protected] ;
Web site: http://www.investnova.info ;

 

Dodatne opcije:
Pogledajte stranice o Društvu
Pogledajte upravu Društva
 Stranica za kontakt
 Novosti i obavjeÅ¡telja
 Važni linkovi
 

Copyright Invest Nova 2005. - 2008. Sva prava pridržana.