Omif Invest Nova
Vodič za investitore
Akta OMIF
Izvještaji o poslovanju
Izvještaji sa skupština
Izvještaji OMIF
POLAZNA > fond-omif

OMIF Invest Nova fond

Otvoreni mješoviti investicioni fond sa javnom ponudom „Invest nova“ je posebna imovina koja nema svojstvo pravnog lica, nastao preoblikovanjem Zatvorenog mješovitog investicoonog fonda ,,Invest nova fond'' a.d Bijeljina., a kojim upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima ,,Invest nova'' a.d. Bijeljina. Fond je upisan u registar otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom dana 29.09.2017. godine.

Investicioni cilj fonda i način ostvarivanja ciljeva fonda

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje prinosa na duži rok, putem ulaganja imovine Fonda u hartije od vrijednosti domaćih i stranih emitenata i držanjem novčanih sredstava Fonda, kao oročenih depozita kod poslovnih banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj.
Fond je namijenjen domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima, koja namjeravaju investirati na duži rok.
Fond će prilikom investiranja poštovati princip diversifikacije rizika i likvidnosti ulaganja.
Društvo za upravljanje će utvrđeni investicionicilj ulaganja realizovati vođenjem srednje rizične politike investiranja.

Ciljna struktura fonda

Fond namjerava da uspostavi sledeću ciljnu strukturu portfelja ulaganjima:
1. u akcije, do 69 % neto vrijednosti imovine Fonda,
2. u obveznice, do 20 % neto vrijednosti imovine Fonda,
3. u ostale hartije od vrijednosti, do 5% neto vrijednosti imovine Fonda
4. u depozite i plasmane, do 4 % neto vrijednosti imovine Fonda i
5. u gotovinu i gotovinske ekvivalente, do 2 % neto vrijednosti imovine Fonda, što zbirno predstavlja 100 % imovine Fonda

Rizici povezani sa ulaganjima i strukturom fonda

Rizici Fonda se svrstavaju u dvije grupe i to:
1. rizici ulaganja u Fond i
2. rizici u vezi sa strukturom portfelja Fonda.
U rizike ulaganja u Fond spada rizik otkupa udjela.
Rizici u vezi sa strukturom portfelja su: rizik promjene cijene, rizik likvidnosti, valutni rizik, rizik koncentracije, kamatni rizik… ( opširnije o rizicima u Prospektu Fonda).

Opšti podaci

• Naziv: Otvoreni mjesoviti investicioni fond sa javnom ponudom „ Invest nova“;
• Skraćeni naziv: OMIF „Invest nova“;
• Oznaka hartije: INOP-U-A;
• Podaci o registraciji kod KHOVRS: Rješenje br: 01-UP-51-354-7/17 od 29.09.2017. godine;
• Transakcioni račun: 555-000-00359923-53, Nova Banka a.d. Banja Luka;
• Devizni račun: 555-000-00362356-29, Nova Banka a.d. Banja Luka;
• Revizorska kuća: REVIDERE d.o.o. Bijeljina;
• Depozitar: Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske a.d. Banja Luka;
• Godišnja naknada za upravljanje fondom: 2,7 % neto vrijednosti imovine Fonda;
• Ulazna naknada: ne naplaćuje se;

Izlazna naknada:
• u prvoj godini po preoblikovanju 20 % od vrijednosti udjela za isplatu,
• u drugoj godini po preoblikovanju 10 % od vrijednosti udjela za isplatu,
• nakon isteka dvije godine 2 % od vrijednosti udjela za isplatu,

• Vrijeme trajanja fonda: Fond je osnovan na neodređeno vrijeme

• Upravljanje Fondom: Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Banja Luka.

• Informacije za kontakt:
Adresa sjedišta Društva: Gavrila Principa br.11., 76 300 Bijeljina, Republika Srpska, BiH;
Telefon: +387 55 208 131; +387 55 206 021
Fax: +387 51 208 131;
E-mail: [email protected] ;
Web site: http://www.investnova.info ;

 

Dodatne opcije:
Pogledajte stranice o Društvu
Pogledajte upravu Društva
 Stranica za kontakt
 Novosti i obavjeÅ¡telja
 Važni linkovi
 

Copyright Invest Nova 2005. - 2008. Sva prava pridržana.